การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ครั้งที่ ๑

๐๘-๐๖-๒๕๕๘ Hits:258 การอบรม ดิฐพงศ์ ประเสริฐไพฑูรย์ - avatar ดิฐพงศ์ ประเสริฐไพฑูรย์

คณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว จัดการ การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ครั้งที่ 1 วันที่ 8-9 สิงหาคม 2558   >>>>รายละเอียดคลิก

 
 

Bochur55p.gif

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------